Privacybeleid Modelbouw Vereniging Waterland

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Modelbouw Vereniging Waterland e.o. (hierna: “MVW ” ) verwerkt van haar leden, donateurs, sponsoren, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van MVW, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan MVW verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Ledenadministratie, Trimpad 8, 1443 WB Purmerend, KvK nr 40 62 49 12

De functionaris ledenadministratie is bereikbaar via ledenadministratie@modelbouwvereniging,nl.

2. Welke gegevens verwerkt MVW en voor welk doel

2.1 In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
  2. adresgegevens eventueel postadres
  3. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
  4. overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts

2.2 MVW verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

  1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
  2. je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van MVW.
  3. je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van declaraties afte wikkelen en het verrichten van incasso van contributie op basis van verkregen machtiging.
  4. Je naam, adresgegevens en geboortedatum worden voor zover noodzakelijk gebruikt bij het aanvragen van (jeugd)subsidies.
  5. Je naam wordt gebruikt voor de registratie van aan jou afgegeven toegangssleutels en het vaststellen van je rechten op de website.

2.3 MVW gebruikt je naam en e-mailadres om je via e-mail te informeren over activiteiten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van MVW.

3. Bewaartermijnen

MVW verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft MVW passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt MVW gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van MVW kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. MVW zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop MVW je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie (ledenadministratie@modelbouwvereniging,nl).

6. Looptijd en inwerkingtreding

Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht gedurende de gehele looptijd van de registratie. Dit reglement is in werking getreden per mei 2018 en is ter plaatse en via de website in te zien.

7. Beeldmateriaal

In het kader van de uitvoering van activiteiten van de vereniging kunnen persoonsgegevens, of tijdens een evenement gemaakt foto’s, worden gepubliceerd op de website van de vereniging, lokale en/of regionale nieuwsbladen en social-media.

8. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.