Huishoudelijk reglement Modelbouw Vereniging Waterland

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. De vereniging, genaamd ‘Modelbouw vereniging Waterland e.o.’, hierna te noemen "MVW" is bij notariële akte opgericht op 4 februari 1980 en is gevestigd te Purmerend.
 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van MVW, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op ( datum volgt).

 

Artikel 2. Leden

De MVW bestaat uit:

 1. Leden
  1. Leden zijn natuurlijke personen van 18 jaar en ouder.
  2. Jeugdleden zijn natuurlijke personen van 12 tot 18 jaar.
  3. Juniorleden zijn natuurlijke personen jonger dan 12 jaar.
 2. Ereleden

Ereleden zijn natuurlijke personen, op voordracht van het bestuur, door de Algemene Leden Vergadering (ALV) met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen het predicaat “erelid” hebben verkregen. Op leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "erevoorzitter" is verleend.

 

Artikel 3. Donateurs

 1. De MVW kent naast leden donateurs.
 2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich ten opzichte van de MVW verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
 3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.
 4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 5. Opzegging namens de MVW geschiedt door het bestuur


Artikel 4. Het lidmaatschap

 1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de adresgegevens zijn in te vullen.
 2. Leden zijn lid voor steeds een periode van één jaar.
 3. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
 4. Opzeggen uiterlijk vóór 1 december. Opzeggingen na 1 december worden behandeld als opzeggingen voor 1 december in het opvolgende jaar.
 5. Het bestuur heeft de bevoegdheid het lidmaatschap namens de MVW op te zeggen als na herhaalde schriftelijke aanmaning aan het einde van het boekjaar niet aan alle geldelijke verplichtingen zijn voldaan.
 6. Juniorleden dienen bij aanmelding als lid, naast de noodzakelijk aangegeven gegevens, een door ouders of voogd getekende ouder-verklaring in te leveren.


Artikel 5. Aanneming van leden

 1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris namens het bestuur genomen. De secretaris kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.
 2. Mocht dit leiden tot een afwijzing door het bestuur, dan wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager, onder vermelding van de beroepsprocedure.
 3. Indien het niet-toegelaten lid dit verzoekt, zal de afwijzende beslissing aan de ALV worden voorgelegd.


Artikel 6. Rechten en plichten van leden

Buiten de verplichtingen, geregeld in de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten:

 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.
 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan activiteiten van de MVW.
 3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de Algemene Leden Vergaderingen.
 4. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze binnen 30 dagen na indiening deze in behandeling te nemen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 5. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres- en communicatiegegevens.
 6. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
 7. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de MVW, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen.


Artikel 7. Contributie

 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de Algemene Leden Vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
 4. Bij niet tijdige betaling van de contributie geldt een verhoogde contributie van 33 % boven voor het lid vastgestelde contributie.
 5. De geldende contributiebedragen staan vermeld op de website.

 
Artikel 8. Privacy beleid

De verwerking van gegevens vindt plaats zoals bedoeld in de wet AVG ( de ‘privacywet’) welke met ingang van 25 mei 2018 is ingegaan Het Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de MVW verwerkt van haar deelnemers of andere geïnteresseerden. Indien u lid wordt van de MVW, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken. 

Welke gegevens verwerkt MVW en voor welk doel

 1. In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  1. voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht.
  2. adresgegevens eventueel postadres.
  3. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s).
  4. overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts.
 2. De MVW verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden
  1. naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. 3e instanties, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie.
  2. naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van de MVW.
  3. naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van declaraties af te wikkelen en het verrichten van incasso van contributie op basis van verkregen machtiging.
  4. naam, adresgegevens en geboortedatum worden voor zover noodzakelijk gebruikt bij het aanvragen van (jeugd)subsidies.
  5. naam wordt gebruikt voor de registratie van aan u afgegeven toegangssleutels en het vaststellen van uw rechten op de website.
 3. De MVW gebruikt uw naam en e-mailadres om u via e-mail te informeren over activiteiten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de MVW.

Beeldmateriaal
In het kader van de uitvoering van activiteiten van de MVW kunnen persoonsgegevens, of tijdens een evenement gemaakt foto’s, worden gepubliceerd op de website van de MVW, lokale en/of regionale nieuwsbladen en social-media.
Voor de complete regeling wordt verwezen naar het document “Privacy-beleid” welke op de website is geplaatst.


Artikel 9. Bestuur

 1. Het Dagelijkse Bestuur bestaat tenminste uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en zo nodig aangevuld met algemene bestuursleden, die allen meerderjarig moeten zijn.
 2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
  1. De algemene leiding van zaken.
  2. De uitvoering van de door de Algemene Leden Vergadering genomen besluiten.
  3. Het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen.
 3. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per 2 maanden volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 (tenzij anders in de statuten is bepaald) leden van het
  bestuur dat wensen.
 4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een
  vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
 5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen. Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmen aantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist terstond het lot.


Artikel 10. Het Dagelijks Bestuur

 1. Het Dagelijks Bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt
  zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
 2. Taken van de voorzitter:
  1. Geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven.
  2. Is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
 3. Taken van de secretaris:
  1. Voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
  2. Heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd.
  3. Zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen.
  4. Zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen.
 4. Taken van de penningmeester:
  1. Beheert de gelden van de MVW.
  2. Zorgt voor het innen van de aan de MVW toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de Algemene Leden Vergadering goedgekeurde uitgaven.
  3. Houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven.
  4. Voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren.
  5. Brengt in de Algemene Leden Vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.
 5. Taken van een algemeen bestuurslid:
  1. Vertegenwoordigt partijen in het bestuur en treedt als zodanig naar buiten.
  2. Heeft representatieve verplichtingen.
  3. Werkt aan een vruchtbare samenwerking binnen de vereniging.
  4. Stelt zich op de hoogte van de lopende zaken.
  5. Onderhoudt contacten met andere modelbouwverenigingen.
 6. Financiële bevoegdheden
  1. Bestuursleden welke over een betaalpas beschikken van de bankrekening zijn bevoegd met één handtekening betalingen te verrichten tot € 500,- ; daarboven zijn twee handtekeningen nodig. Hiervoor komen alleen bestuursleden in aanmerking die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  2. Gemachtigden voor de bankrekening zijn bevoegd tot betalingen tot maximaal € 500,==, daarboven dient een tweede handtekening van een bestuurslid te worden gevraagd.
  3. De contante geldstroom dient via de kantine-kas te worden gevoerd en voor de verantwoording dient de kantinebeheerder samen met een bestuurslid het kasblad te ondertekenen.


Artikel 11. Bestuursverkiezing

 1. Ieder bestuurslid treedt na zijn verkiezing aan voor een periode van tenminste 3 jaar. Het bestuur kan besluiten een roulatie systeem van aftreden te hanteren. Mocht daartoe besloten worden dan zou het roulatiesysteem kunnen geschieden volgens onderstaand rooster.
  1e jaar: voorzitter
  2e jaar: secretaris
  3e jaar: penningmeester
 2. De namen van aftredende bestuursleden, evenals van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de ALV wanneer de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de MVW geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.
 3. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie (of meer: naar keuze) stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.


Artikel 12. Technisch Bestuur

 1. Het Technisch Bestuur is ondersteunend en raadgevend aan het Dagelijks Bestuur. Zij zijn vertegenwoordigers van “hun afdeling” hebben geen bestuurlijke verantwoordelijkheid. Zij zijn wel aanwezig bij bestuursvergaderingen maar geen lid van het bestuur en hebben geen stemrecht bij bestuursbesluiten.
 2. Het Technisch bestuur wordt gevormd door de coördinatoren van de secties aangevuld met de beheerder ICT en beveiliging en de beheerder gebouwen en kantine.
 3. Indien een bestuurslid ook een functie vervult als coördinator dan prevaleert bij de besluitvorming de bestuursfunctie.

 

Artikel 13. De functies binnen het Technisch bestuur

 1. Coördinator Off Road
  De Coördinator is verantwoordelijk voor het goede verloop van de activiteiten binnen de sectie Off-road en maakt deel uit van het Technisch bestuur.
 2. Coördinator Crawl/Scale
  De Coördinator is verantwoordelijk voor het goede verloop van de activiteiten binnen de sectie Crawl/Scale en maakt deel uit van het Technisch bestuur
 3. Coördinator Treinen H0
  De Coördinator is verantwoordelijk voor het goede verloop van de activiteiten binnen de sectie Treinen H0 en maakt deel uit van het Technisch bestuur
 4. Coördinator Treinen N
  De Coördinator is verantwoordelijk voor het goede verloop van de activiteiten binnen de sectie Treinen N en maakt deel uit van het Technisch bestuur
 5. Coördinator Modelschepen
  De Coördinator is verantwoordelijk voor het goede verloop van de activiteiten binnen de sectie Modelschepen en maakt deel uit van het Technisch bestuur
 6. Beheerder ICT en Beveiliging
  De Beheerder ICT, installaties en beveiliging is verantwoordelijk voor het goed functioneren van, het bijhouden en onderhouden van ICT-systemen, installaties en beveiliging en maakt deel uit van het Technisch bestuur
 7. Beheerder Gebouw en Kantine
  De Beheerder gebouwen, installaties en kantinebeheer is verantwoordelijk voor het bijhouden en onderhouden van gebouwen, installaties en kantinebeheer en maakt deel uit van het Technisch bestuur.

Voor belangstellende voor een bestuursfunctie zijn de volledige functiebeschrijvingen bij het bestuur op te vragen.


Artikel 14. Kascommissie

 1. Conform artikel 17 punt 6 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemd.
 2. De kascommissie bestaat uit twee leden en twee reserveleden.
 3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.
 4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de ALV. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.


Artikel 15. Algemene Leden Vergadering

 1. Jaarlijks wordt vóór 1 juli een ALV gehouden waar het bestuur o.m. verantwoording aflegt over het gevoerde beleid door middel van een verslag en de jaarstukken over het afgelopen jaar.
 2. De oproeping voor de ALV vindt tenminste 7 dagen voor de vergaderdatum plaats onder vermelding van de agenda.
 3. De oproeping voor de ALV zal via e-mail plaats vinden.
 4. Stemmingen over personen vinden schriftelijk plaats en over zaken mondeling tenzij tenminste drie leden aangeven schriftelijk te willen stemmen.
 5. De jaarvergadering kan zo nodig te allen tijde uitgesteld worden indien overheidsmaatregelen daartoe nopen dan wel de mogelijkheid bieden gedurende de daarin aangegeven periode.


Artikel 16. Besluitvorming

 1. Wordt een aan de orde gesteld voorstel door geen der stemgerechtigde leden stemming verlengt, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.
 2. Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten en ongetekende stembriefjes, uitgegeven door het bestuur. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.
 3. In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene ledenvergadering kan slechts worden gekozen op de persoon die kandidaat is gesteld op de wijze als bij de Statuten artikel 21 is geregeld. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.


Artikel 17. Begroting

Uiterlijk één maand voor het verstrijken van het boekjaar legt het bestuur de begroting voor het komende jaar ter inzage voor de leden. De MVW hanteert een boekjaar dat loopt van 1 januari t/m 31 december.


Artikel 18. Overige commissies

 1. Er kunnen commissies worden ingesteld, zoals bijvoorbeeld een activiteitencommissie, de reiscommissie en een wedstrijdcommissie. Deze commissies worden elk ondersteund en begeleid door minstens één bestuurslid.
 2. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor tenminste één jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.
 3. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissiedoor het bestuur in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.
 4. De afzonderlijke commissies rapporteren ten minste één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het orgaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald.
 5. De afzonderlijke commissies vergaderen zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.


Artikel 19. Risico en aansprakelijkheid van de leden

 1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de MVW aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
 2. Het betreden van het terrein en het rijden op de baan is op eigen risico. De vereniging kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.


Artikel 20. Gebouw en terrein van de MVW

 1. De MVW draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
 2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.
 3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de MVW, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de leden.
 4. Binnen het gebouw van de MVW is elke vorm van roken verboden.
 5. Op het terrein van de MVW is het gebruik of doen gebruiken van verboden middelen en/of methoden (doping) verboden.
 6. Op het terrein en in het gebouw van de MVW is het aanwezig zijn en /of nuttigen van alcoholische dranken niet toegestaan.
 7. Het terrein dient netjes te worden gehouden.
 8. Bij vertrek dient alles schoon en heel achter te laten en afval in de daarvoor bestemde bakken gedeponeerd te worden.
  1. Lege brandstofblikken of brandstofcans kunnen we niet innemen. De brandstofblikken en cans dienen dus altijd weer mee genomen te worden.
  2. Ook kapotte stoelen, tenten, tafels en etc. kunnen we niet innemen. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk en dienen altijd mee genomen te worden.
 9. Voor de sleutelplaatsen geldt:
  1. Op de sleutelplaatsen mag de wagen niet worden gestart i.v.m. de Hinderwetvergunning.
  2. Op de sleutelplaatsen (en daar waar getankt wordt) mag niet worden gerookt i.v.m. brandgevaar.
  3. Batterijen, accu’s en LIPO’s mogen alleen geladen worden in de sleutelruimtes.
  4. Alle accu’s en batterijen moeten geladen en gebruikt worden volgens de handleiding van de fabrikant.
  5. LIPO batterijen/accu’s mogen alleen geladen worden met daarvoor geschikte laders en volgens handleiding van de fabrikant.
  6. LIPO batterijen/accu’s mogen alleen geladen worden in de speciaal daarvoor bestemde LIPO veiligheidszak.


Artikel 21. De openingstijden van gebouw en de kantine

Het is niet mogelijk om tijdens de openingstijden van het circuit ook de kantine te openen dus deze openingstijden zijn beperkt.

 1. Op de zondagen is in principe de kantine zoveel mogelijk geopend
 2. Op wedstrijd en trainingsdagen behorende bij de wedstrijd is de kantine de gehele dag geopend

Op het moment dat er modelbouwactiviteiten in het gebouw plaatsvinden is de kantine niet automatisch geopend. Er is dan wel koffie en thee te verkrijgen.

De vaste openingstijden van het gebouw zijn (in principe) op:

Maandag  19.30 uur tot 22.00 uur
Dinsdag 10.00 uur tot 15.00 uur
Donderdag 19.30 uur tot 22.00 uur
Zaterdag Op de aangegeven tijden op het forum
Zondag 10:30 uur tot 17:00 tenzij anders aangegeven op het forum


Op deze tijden zijn alle hobbyruimtes geopend.
Indien het gebouw op andere dan de hierboven genoemde tijden geopend is dan zal daarvan mededeling worden gedaan op de website en in het forum.

De buitenbaan is de gehele week open voor leden die over een heksleutel beschikken. (zie artikel 22)
Op de volgende tijden mag gereden worden:

 • voor nitro wagens van 10.00 uur t/m 17.00 uur
 • voor electro-voertuigen van 10.00 uur tot 23.00 uur.

Kijk voor de overige openingstijden op onze website en op het forum onder topic "wie is er op de baan". Daar kunt u zien of er andere rijders komen of aanwezig zijn of wanneer de kantine is geopend en door wie deze wordt beheerd. 

Gastrijders:

Personen die geen lid zijn van de MVW en toch willen rijden op de off-roadbaan betalen daarvoor een daggeld.
Aanmelding dient te geschieden via het aanmeldingsformulier op de website. De actuele tarieven staan eveneens vermeld op de website.
Als men een voertuig heeft waarmee ook op de crawlbaan wordt en/of kan gereden betaalt men maar 1 keer het daggeld. (men mag dus van beide banen
gebruik maken als men het daggeld heeft betaald) 

De baan is in principe geconstrueerd voor off-road 1:8 buggy en truggy voertuigen. Ook andere voertuigen hebben toegang tot de baan zoals: off-road 1:10 short course voertuigen en buggy’s. Voor monstertrucks is de baan niet geschikt en voor 1:5 voertuigen is de baan verboden.

Reglementen bij gebruik buitenbanen:

De reglementen die geldend zijn bij het gebruik van de buitenbanen zijn vermeld op de website waar deze reglementen geplaatst zijn. De reglementen kunnen
ook worden op gevraagd bij het bestuur van de MVW.


Artikel 22. Verstrekking sleutels toegangshek en/of gebouw

 1. Sleutel Toegangshek
  Tegen betaling van een borgsom kunnen leden van 18 jaar en ouder een sleutel van het toegangshek krijgen waardoor zij dagelijkse toegang tot de off-road- en crawl-baan hebben. De te betalen borg staat vermeld op de website.
 1. Sleutel gebouw
  Leden van het dagelijks- en technisch bestuur van de MVW kunnen desgewenst over een uitgebreide sleutelbos beschikken. Naast de sleutels beschikt betrokkene over een toegangscode voor de alarminstallatie. (zie hiervoor de regeling verkrijging uitgebreide sleutelbos).
 2. Algemeen
  Indien een sleutelhouder de laatste aanwezige persoon op het terrein van de MVW is met een sleutel van het toegangshek dan dient er zorg voor gedragen te worden dat het terrein door alle aanwezigen wordt verlaten en niemand meer op het terrein is. Het toegangshek dient afgesloten te worden
 3. Bij verlies van sleutels
  1. De beheerder Gebouw en Kantine dient zo spoedig mogelijk te worden geïnformeerd.
  2. Zullen de kosten van de noodzakelijke vervanging van sleutels en sloten ten laste van de sleutelhouder worden gebracht.


Artikel 23. Wijziging van het huishoudelijk reglement

 1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de ALV, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar
  wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 7 dagen bedragen.
 2. Een afschrift van het voorstel moet tenminste 7 dagen voor de vergadering, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden, ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 7 dagen voor de vergadering in op de website gepubliceerd en/of een afschrift hiervan per email aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.


Artikel 24. Sponsoring

Het bestuur heeft richtlijnen opgesteld voor het aangaan van sponsorcontracten. Deze richtlijnen zijn bij het bestuur op te vragen.


Artikel 25. Slotbepalingen

 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 7 dagen na de besluitvorming in de Algemene Leden Vergadering en het plaatsen van de tekst van het reglement op de website van de MVW.

 

Aldus vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering van 14 oktober 2021.


Namens het bestuur van de Modelbouw Vereniging Waterland.